ساب سيژن

ساب سيژن(subcision  ) چيست ؟

ساب سيژن عبارتست از آزادكردن چسبندگى هاى بين پوست و بافت همبند زيرين آن كه بيشتر براى درمان  فرورفتگى جوشگاه (اسكار)هاى عميق ناشى از جوشهاى جوانى(آكنه) كاربرد دارد. از آنجا كه عامل اصلى فرورفتگى پوست، درمحل جوشگاه هاى آكنه،چسبندگى و فيبروز زير آنست كه موجب كشيده شدن پوست به داخل و فرورفتن آن ميگردد، آزادسازى اين چسبندگى ها بخش مهم و ضرورى براى درمان اينگونه ضايعات پوستى مي باشد.

 

روشهاى انجام ساب سيژن :

١- روش مرسوم :با استفاده از سوزن نوكور كه شبيه نيزه بوده و پزشك بعد از واردكردن آن به بافتهاى زير پوست و حركت دادن متناوب آن، اقدام به بريدن بافتهاى فيبروتيك و چسبندگى ها و بعضاً ايجاد خونريزى و هماتوم مى كند.

ساب سيژن با اين روش، عليرغم اينكه هدف درمان كه پاره كردن باندهاى فيبروتيك است را محقق ميكند، ولى در صورت عدم دقت ممکن است عوارضی نیز به دنبال داشته باشد.

٢- روش ابداعی که تحول اساسى در این زمینه است لیکن هنوز مرسوم جهانی  نشده و نیز در درمان  موارد وسیع که کل صورت درگیر است مانند جاى زخمهاى وسيع سالك، مناسب به نظر می رسد و  برای مواردی با درگیری کمتر به نظر می رسد سوزن نوکور انتخاب اصلح باشد.

ساب سيژن همانطور كه در تصوير ديده ميشود،حركت افقى سوزن مخصوص زير پوست، باندهاى فيبروتيك در محل اسكار را پاره كرده و چسبندگى ها را آزاد ميكند.

 

چه افرادى كانديدمناسب براى ساب سيژن هستند؟

-افرادمبتلا به جوشگاه هاى عميق آكنه

-افراد با چين نازولبيال (خط خنده ) عميق

-افراد مسن با چين وچروك هاى واضح وآسيب هاى ناشى ازآفتاب

-افراد با جوشگاه(اسكار) هاى وسيع فرورفته